Đánh giá kết quả điều trị gãy hở độ I, II 1/3 dưới 2 xương cẳng chân bằng đinh nội tủy có chốt ngang IME tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn