Báo cáo khoa học tổng quan ngành y tế Sơn La
Tóm tắt
Sau khi nêu lên những nét đặc trưng về địa lý và nhân khẩu của tỉnh Sơn La, báo cáo đã điểm lại hoạt động của ngành y tế Sơn La trên các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh và củng cố y tế cơ sở, từ đó đề ra kết hoạch năm 1999-2000.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn