Đánh giá kết quả ban đầu giữa nhãn áp kế đo qua mi diaton, nhãn áp kế schiotz so với nhãn áp kế goldmann
Tóm tắt
<br />

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn