Nghiên cứu xử lý ruồi nhà Musca domestica L. bằng cách phun hoá chất khí dung nguội thể tích cực nhỏ ở thị trấn Sặt huyện Cẩm Bình (Hải Hưng)
Tóm tắt
Nghiên cứu dùng hóa chất (Malathion ULV, Actellic 50 EC, Sumithion L100 và Permethrin 10 ULV) thí điểm diệt ruồi nhà Musca domestica L tại thị trấn Sặt huyện Cẩn Bình Hải Hưng. Các hợp chất hữu cơ này có hiệu lực diệt ruồi nhà nhanh chóng, làm giảm chỉ số mật độ ruồi rõ rệt sau 7 ngày bằng cách phun hóa chất khí dung nguội thể tích cực nhỏ. Hiệu quả theo thứ tự là Sumithion L100, Actellic 50 EC, Malathion ULV, Permethrin 10 ULV. Phun hóa chất khí dung nguội thể tích cực nhỏ là biện pháp thích hợp, hiệu quả cao, đơn giản, nhẹ nhàng, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn cho nhân viên phun, không gây ô nhiễm môi trường.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn