Nghiên cứu tương quan giữa các Ezym vhuyển hóa Lucose của hồng cầu với chất chuyển hóa 2,3 Diphoshoglycerat của máu người thỏ và chuột
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn