Nghiên cứu tình hình sử dụng test bì đối với một số thuốc tiêm ở y tế cơ sở huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
Tóm tắt
Qua điều tra nghiên cứu trên 85 cán bộ y tế cơ sở tại 12 xã của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho thấy: tỷ lệ các thuốc tiêm được thử test tại các y tế cơ sở là penicilin 100%; ampicilin 93,9%; streptomycine 95%; lincomycin 16,3%; cefalexin 66,6%; cloroxit 37,5%; test lẩy da 1,18%. Sốc phản vệ sau khi thử test nội bì không đúng kỹ thuật chiếm 5,95% và xử lý sốc phản vệ không đúng theo phác đồ có 2 trường hợp (tiêm depessolon và dimedrol ngay đầu tiên).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn