Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng cytokin IL-2 và IL-4 ở bênh nhân luput ban đỏ hệ thống
Tóm tắt
Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng cytolin IL-2 và IL-4 trước và sau điều trị 1 tháng ở 60 bệnh nhân (BN) luput ban đỏ hệ thống (SLE) có và không có biểu hiện thương tổn chính ở da, từ 15-60 tuổi, được chia 2 nhóm, điều trị tại Viện Da liễu Việt Nam. Nhóm 1: prednisolone 1-2mg/kg/24 giờ trong giai đoạn bệnh hoạt tính, sau đó giảm liều đến 0,5-1mg/kg/24 giờ và tiếp tục giảm liều 10% một tuần trong thời gian tiếp theo. Nhóm 2: cyclophosphamide 2mg/kg/24 giờ + prednisolon 60mg/24 giờ trong giai đoạn bệnh hoạt tính, sau đó cyclophosphamide 1mg/kg/24 giờ + prednisolon 30mg/kg/24 giờ và tiếp tục giảm liều trong thời gian tiếp theo. Kết quả trước điều trị: 50% BN giảm IL-2, hàm lượng trung bình IL-2 là 4,306±2,466ng/ml, thấp hơn ở người khỏe mạnh 9,071±4,473ng/ml. Sau điều trị 1 tháng, hàm lượng IL-2 trung bình tăng lên 6,214±2,563ng/ml, vẫn thấp hơn so với người khỏe mạnh, tuy nhiên không còn sự khác biệt giữa BN nhóm 1 và nhóm 2. Trước điều trị, 25% BN có hàm lượng IL-4 cao hơn người khỏe mạnh, 68,33% BN có hàm lượng IL-4 thấp hơn người khỏe mạnh nhưng giá trị trung bình của cytolin này tăng so với người khỏe mạnh. Sau điều trị 1 tháng, giá trị trung bình của cytolin này giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn người khỏe mạnh với p<0,05.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn