Nghiên cứu ảnh hưỏng của dịch chết nấm độc tán trắng (Amanita Verna) lên một số chỉ tiêu hóa sinh trên thỏ
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn