Kích thước miệng nối và lưu lượng trở về trong nối thông động - tĩnh mạch ở cổ tay để chạy thận nhân tạo chu kỳ
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Lọc máu bằng thận nhân tạo chu kỳ đang là phương pháp phổ biến và hiệu quả hiện này để duy trì cuộc sống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Để chạy thận nhân tạo chu kỳ, lâu nay, hầu hết các trung tâm lọc máu trên thế giới đều sử dụng thông động-tĩnh mạch kiểu Brescia – Cimino làm đường mạch máu và được lựa chọn như là “tiêu chuẩn vàng”. Mục tiêu: Góp phần đề xuất một kích thước miệng nối hữu dụng trong nối thông động – tĩnh mạch phục vụ chạy thận nhân tạo chu kỳ, với mong muốn cung cấp đủ lưu lượng cần thiết cho lọc máu nhưng không quá cao làm tăng gánh cho tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 115 bệnh nhân được phẫu thuật nối thông động – tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo chu kỳ từ 5/2005 đến 12/2007 tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, theo dõi dọc. Kết quả: Nhóm 47 bệnh nhân trong mổ có đường kính dẹt tĩnh mạch < 4mm và đường kính dẹt động mạch < 3mm, với miệng nối 8mm, lưu lượng tĩnh mạch trở về đạt từ 443,94 ± 95,98 ml/phút sau mổ 1 tháng đến 744,83 ± 11,84 ml/phút sau mổ 3 năm, tương đương và không khác biệt với nhóm 37 bệnh nhân có đường kính dẹt tĩnh mạch ≥ 4mm và đường kính dẹt động mạch ≥ 3mm với miệng nối 6mm, lưu lượng sau mổ 1 tháng đến 3 năm đạt từ 485,58 ± 124,56 ml/phút đến 801,24 ± 259,71 ml/phút. Nhóm 31 bệnh nhân có đường kính dẹt tĩnh mạch ≥ 4mm và đường kính dẹt động mạch ≥ 3mm, nhưng miệng nối lớn 8mm thì lưu lượng sau nối thông đạt từ 614,90 ± 266,20 ml/phút đến 1025,29 ± 463,29 ml/phút, khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh với hai nhóm trên (p<0,05). Kết luận: Miệng nối 8mm cho những trường hợp mạch máu có đường kính nhỏ và 6mm cho những trường hợp có đường kính mạch máu lớn và miệng nối thích hợp trong nối thông động – tĩnh mạch ở cổ tay, đáp ứng được yêu cầu về lưu lượng cho chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn