Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Hải Dương
Tóm tắt
Nghiên cứu 639 thành viên gia đình (TVGĐ) người tàn tật (NTT) thuộc 4 xã/phường tỉnh Hải Dương, 271 nam và 368 nữ, tuổi từ 15 đến 82. Nghề nghiệp nông dân là chủ yếu 67,8%. Thời gian tham gia phục hồi chức năng (PHCN) tại nhà cho NTT của TVGĐ từ 1 đến 15 năm. Tất cả TVGĐ đều được hướng dẫn hoặc tập huấn về kỹ thuật PHCN dựa vào cộng đồng. 100% TVGĐ có những hoạt động khác nhau để giúp đỡ NTT. TVGĐ có kiến thức về PHCN dựa vào cộng đồng: 53,5% ở mức trung bình, 46,3% mức kém và 0,2% mức tốt. 74,5% TVGĐ có thái độ tốt về chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, 14,7% có thái độ trung bình và 10,8% có thái độ kém. Thực hành của TVGĐ về 4 hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng đã được đào tạo ở mức rất thấp.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn