Đánh giá hiệu quả lọc máu chu kỳ bằng hiệu suất lọc urê, creatinin, acid uric và chỉ số KT/V
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Lọc máu chu kỳ bằng thận nhân tạo (TNT) là 1 trong 3 phương pháp thường được sử dụng hiện nay để điều trị thay thế thận suy đối với suy thận mạn (STM) giai đoạn cuối. Có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả một lần lọc máu, trong đó đánh giá hiệu suất lọc các chất urê, créatinin, acid uric và chỉ số Kt/V là những tiêu chuẩn thường được sử dụng. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả lọc máu chu kì qua các thông số: hiệu suất lọc các chất urê, créatinin, acid uric, chỉ số Kt/V; Tìm hiểu sự khác biệt của hiệu suất lọc các chất, chỉ số Kt/V theo tuổi, giới và thời gian lọc máu của BN STM giai đoạn cuối. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 44 BN STM giai đoạn III, IV nhập viện điều trị ở khoa Nội Thận - Thận Nhân tạo, BV TW Huế, được lọc máu chu kỳ bằng TNT, từ tháng 6/2006-3/2008. Kết quả và kết luận: Lọc máu chu kỳ bằng TNT giúp đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể với hiệu suất lọc tuần tự là: hiệu suất lọc acid uric (PRAU) 52,7±17,5%, hiệu suất lọc urê (PRU) 51,9±13,4%, hiệu suất lọc créatinin (PRC) 46,6±9,8%. Chỉ số Kt/V của một lần lọc là 0,967±0,407, đạt xấp xỉ với tiêu chuẩn của các Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ và châu Âu đề ra. Những nguyên nhân chính góp phần vào hiệu suất lọc các chất urê, créatinin, acid uric và chỉ số Kt/V chưa cao là thời gian lọc chưa đủ của một lần lọc máu, tái sử dụng màng lọc và cung lượng rút máu chưa cao. Hiệu suất lọc các chất urê, créatinin, acid uric và chỉ số Kt/V không khác biệt về các yếu tố tuổi, giới, thời gian đã lọc máu ở BN STM lọc máu chu kỳ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn