Đánh giá 18 năm thực hiện pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại một số địa phương (Kể từ khi luật BVCSSKND) được ban hành năm 1989 đến năm 2008)
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn