Chỉ số bình thường của test biến màu fluorescein trên người trẻ
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 55 mắt của 29 người tình nguyện, tuổi từ 21-47 nhằm tìm chỉ số bình thường của test biến màu fluorescein trên người trẻ - nhóm nguy cơ đứt lệ quản cao. Sử dụng dung dịch fluorescein 0,5% hằng ngày, độ cao dòng lệ trung bình fluorescein 0,18mm với độ lệch chuẩn 0,09mm. Đây là nghiên cứu đầu tiên nhằm đánh giá 1 cách định lượng khách quan chức năng dẫn lưu nước mắt ở người bình thường. Kết quả này sẽ làm cơ sở để đánh giá mức độ hồi phục chức năng lệ quản sau phẫu thuật nối lệ quản đứt do chấn thương.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn