Bước đầu đánh giá giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ đo lường chất lượng cuộc sống người cao tuổi ở Việt Nam
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Chất lượng cuộc sống (CLCS) là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong khoa học xã hội và y tế công cộng, đặc biệt đối với người cao tuổi (NCT). Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá giá trị và độ tin cậy của một bộ công cụ đo lường CLCS của NCT một cách toàn diện ở Việt Nam. Mục đích: Áp dụng có sửa đổi, đánh giá giá trị, độ tin cậy của bộ công cụ đo lường CLCS NCT nhằm cung cấp một bộ công cụ có chất lượng và có thể sử dụng để so sánh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, sử dụng các phân tích hiện đại như phân tích nhân tố, chỉ số Cronbach’s alpha, chỉ số ICC, chỉ số Kappa và biểu đồ Bland-Altman với bộ số liệu phỏng vấn 390 NCT từ 60 tuổi trở lên, hiện đang sống tại 3 xã/phường của tỉnh Hải Dương. Kết quả: Đã xây dựng hoàn thiện bộ công cụ đo lường CLCS của NCT gồm 65 tiểu mục (chia thành 6 thành tố với tên gọi là: tinh thần/mối quan hệ/hỗ trợ trong sinh hoạt, sức khỏe thể chất, kinh tế, khả năng lao động, môi trường sống, tín ngưỡng/tâm linh). Các chỉ số đánh giá độ tin cậy bên trong (Cronbach’s alpha), độ tin cậy về thử nghiệm lại (chỉ số ICC, chỉ số Kappa và biểu đồ Bland-Altman), tính giá trị dự báo (kiểm định t và phân tích phương sai) đều cho các kết quả khả quan, được y văn đánh giá là tốt và rất tốt. Kết luận: Các chỉ số thống kê phản ánh tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ này đều đạt theo các khuyến cáo của y văn. Bộ công cụ này bước đầu đảm bảo chất lượng và khả thi để sử dụng đo lường CLCS NCT Việt Nam.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn