Ảnh hưởng của natri artesunat đến các tác dụng của natri hexobarbital, natri barbital và warfarin
Tóm tắt
Mục đích: đánh giá ảnh hưởng của natri aetesunat lên tác dụng của hexobarbital, barbital và warfarin. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến tương tác giữa natri aetesunat với hexobarbital, barbital hoặc warfarin. Vật liệu: natri aetesunat, dung dịch natri bicarbonat 5%. Súc vật: chuột nhắt trắng, thỏ cả 2 giống. Kết quả: ảnh hưởng của natri aetesunat lên giấc ngủ hexobarbital được tổng kết trong bảng 1. Ảnh hưởng của natri aetesunat lên giấc ngủ barbital được tổng kết trong bảng 2. Ảnh hưởng của natri aetesunat lên tỉ lệ prothrombin được tổng kết trong bảng 3.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn