Đặc điểm dị ứng thuốc trên nhóm người bệnh cao tuổi điều trị tại Khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh Viện Bạch Mai (1998-2006)
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn