Bước đầu áp dụng sinh học phân tử (kỹ thuật PCR) để xác định thành phần loài và sự phân bố sán lá, sán dây thường gặp ở Việt nam
Tóm tắt
Thu thập các mẫu sán lá, sán dây và ấu trùng của chúng từ 31 tỉnh thành ở cả 3 miền trong cả nước, trong đó có tỉnh thu thập nhiều loài sử dụng cho nghiên cứu. Bằng phương pháp sinh học phân tử hệ gen ty thể (cytochrome oxidase b, cytochrome oxidase 1, nicotinamide dehydrogenase subunit 1) và 18S Ribosome so sánh với các chủng quốc tế đã khẳng định loài sán dây châu Á Taenia asiatica lưu hành ở Việt Nam, thẩm định loài Taenia saginata, Taenia solium trên người, ấu trùng sán dây lợn trên lợn và người Việt Nam là ấu trùng của Taenia Solium (Cysticercus cellulosae); loài sán lá phổi ở Việt Nam là Paragonimus heteotremus; loài sán lá gan lớn ở Việt Nam là Fasciola gigantica (có lai với F.hepatica); loài sán lá gan nhỏ ở miền Bắc Việt Nam là Clonorchis sinensis; loài sán lá gan nhỏ ở miền Nam là Opisthorchis viverrini; loài sán lá ruột lớn trên người Việt Nam được xác định là Fasciolopsis buski.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn