Áp dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu thành phần, cơ cấu loài của ký dinh trùng sốt rét và tính đa hình di truyền của Plasmodium Falcipảum tại tỉnh Quảng Bình
Tóm tắt
Áp dụng kỹ thuật Nested PCR phân tích 254 mẫu xác định thành phần, cơ cấu loài ký sinh trùng sốt rét và 113 mẫu phân tích kiểu gen P.falciparum tại Quảng Bình xác định thành phần ký sinh trùng sốt rét: tồn tại 3 loài là P.falciparum, P.vivax, P.malariae. Chưa phát hiện được bệnh nhân mang ký sinh trùng sốt rét P.ovale. Cơ cấu ký sinh trùng sốt rét: P.falciparum chiếm 59,4%, P.vivax chiếm 39,4% và tỷ lệ P.malariae là rất thấp chỉ 1,2%. Tỷ lệ nhiễm phối hợp 30%. P.falciparum tại Quảng Bình có tính đa hình rất cao: Trên locus MSP1 tỷ lệ kiểu gen K1 chiếm 37,27%, xác định được 17 biến thể alen, kiểu gen MAD20 chiếm 41%, xác định được 15 biến thể alen; kiểu gen RO33 chiếm 21,73%, chỉ có một alen duy nhất; Trên locus MSP2 tỷ lệ kiểu gen IC chiếm 76,57%, xác định được 16 biến thể alen, kiểu gen FC là 32,43%, xác định được 10 biến thể alen; Trên locus Glurp phát hiện được 13 biến thể alen.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn