Ảnh hưởng của sodium artesunate trên hoạt độ các transaminase huyết thanh chuột nhắt trắng
Tóm tắt
Nghiên cứu được tiến hành trên chuột nhắt trắng đực, 8-10 tuần tuổi, cân nặng 20-30g. Về ảnh hưởng của 1 liều cấp sodium artesunate trên hoạt độ các transaminase huyết thanh, 48 con chuột được chia thành 8 lô; ở mỗi lô thử nghiệm chuột được tiêm phúc mạc 1 liều 700mg/kg, trong khi mỗi chuột ở lô chứng chỉ nhận 1 mũi tiêm NaCl 0,9% với cùng thể tích như thuốc. Về ảnh hưởng của các liều thuốc khác nhau trên hoạt độ các transaminase huyết thanh, 36 con chuột được chia thành 6 lô; ở mỗi lô thử nghiệm, chuột được nhận 1 liều thuốc nhất định, trong khi mỗi con ở lô chứng chỉ nhận 1 mũi tiêm NaCl 0,9% như trên. Kết quả: sodium artesunate (liều 700 mg/kg, tiêm phúc mạc) đã làm tăng các hoạt độ transaminase huyết thanh chuột nhanh chóng và rõ rệt. Sự tăng tối đa của hoạt độ GOT và GPT thấy sau thử nghiệm 4 giờ. Hoạt độ transaminase trở về bình thường vào giờ thứ 72 sau tiêm thuốc. Tỷ số De Ritis tăng lên theo thời gian, đạt giá trị cao nhất ở 4 giờ, giảm nhanh xuống dưới mức bình thường vào giờ thứ 24, trở về bình thường vào giờ thứ 72 sau tiêm thuốc. Liều >200 mg/kg gây biến đổi hoạt độ các enzym 1 cách có ý nghĩa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn