Khảo sát độ dài trục nhãn cầu trên những mắt có tật khúc xạ
Tóm tắt

Mục tiêu: khảo sát độ dài trục nhãn cầu ở mắt có tật khúc xạ và nhận xét mối liên hệ giữa độ dài trục nhãn cầu với một số yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp: mô tả tiến cứu lâm sàng trên 98 bệnh nhân (BN) đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 3/2007-4/2007.
Kết quả: lý do đi khám: 38,77% thị lực dưới đếm ngón tay (ĐNT) 3m; nếu tính thị lực dưới mức 1/10 thì có khoảng 73,46% đến khám vì tật khúc xạ; chỉ có 2,55% có thị lực >5/10. Cận thị chiếm tỷ lệ cao (92,35%), viễn thị: 7,65%. Cận thị 2,25 điôp đến 5 điôp: 56,35%, cận thị nặng hơn 5 điôp: 34,81%. Viễn thị nặng hơn 5 điôp: 66,66%. Chiều dài trục nhãn cầu của cận thị: từ 23-23,9 đến 32-32,9mm; viễn thị: từ 16-16,9mm đến 23-23,9mm. Chiều dài trung bình ở nhóm cận thị: 25,55+/-1,51mm, viễn thị: 20,71+/-2,18mm.
Kết luận: chiều dài trục nhãn cầu và mức độ cận thị có mối tương quan tuyến tính thuận chiều chặt chẽ theo phương trình bậc nhất. Chiều dài trục nhãn cầu và mức độ viễn thị có mối tương quan tuyến tính ngược chiều chặt chẽ theo phương trình bậc nhất.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn