Giá trị của nồng độ IFN-gamma và TNF-alpha trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao và ung thư
Tóm tắt
Mục tiêu: định lượng nồng độ TNFα và IFNγ trong dịch BN TDMP do lao và ung thư, đánh giá hiệu quả chẩn đoán của hai cytokin trên trong chẩn đoán TDMP do lao.
Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang, tiến cứu với 38 BN TDMP do lao và 26 BN TDMP do ung thư.
Kết quả: nồng độ TNFα giữa hai nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Có sự khác biệt đáng kể về nồng độ IFNγ giữa hai nhóm (1060,61±1216,04pg/ml so với 26,89±98,52pg/ml) với p<0,001. Tại điểm cắt IFNγ (149pg/ml): Se (84,21%), Sp (96,15%).
Kết luận: nồng độ IFNγ trong DMP BN lao cao hơn rất nhiều so với BN K màng phổi. IFNγ rất có giá trị trong chẩn đoán TDMP do lao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn