Chính sách sản phẩm của Traphaco trước xu thế hội nhập kinh tế
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Công ty cổ phần Traphaco được biết đến là một doanh nghiệp đa dạng về sản phẩm. Để có được những thành công như vậy, công ty đã xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh tổng thể, trong đó chính sách sản phẩm (CSSP) được quan tâm hàng đầu. Mục đích: Đánh giá việc vận dụng CSSP của Traphaco trong giai đoạn 2000-2004 và phân tích những cơ hội và thách thức đối với CSSP của công ty trước xu thế hội nhập kinh tế. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng phương pháp hồi cứu, tiến cứu; nghiên cứu thăm dò của marketing; phân tích nhân tố, dữ liệu trong quản trị dược; phương pháp điều tra xã hội học để đánh giá sơ bộ CSSP đối với các sản phẩm do traphaco sản xuất, các dữ liệu liên quan đến đầu vào và đầu ra của chính sách này. Kết quả: Trapaco đã sử dụng cả 3 chiến lược phát triển danh mục sản phẩm theo chiều dài, chiều rộng và chiểu sâu. Công ty có 4 chiến lược nghiên cứu sản phẩm được sử dụng theo định hướng của doanh nghiệp: chiến lược phát triển dạng bào chế mới, chiến lược hiện đại hóa, chiến lược phát triển các sản phẩm thiết yếu và chiến lược phát triển bền vững. Kết quả của việc thực hiện này, công ty đã có tốc độ tăng trưởng sản phẩm mới hàng năm là khoảng 20 sản phẩm/năm trong 5 năm liên tục, nghiên cứu thành công 4/7 dạng bào chế mới có ở Việt Nam, có nhiều sản phẩm mang tính mới đối với thế giới và nhiều sản phẩm mới ở trong nước. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong 5 năm 2000-2005 đạt từ 30-37%, đảm bảo được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kết luận: CSSP của traphaco cho thấy thuốc đông dược là nhóm thuốc ưu thế, được chú trọng đầu tư về nghiên cứu khoa học và đã mang lại hiệu quả cao. Công ty cũng sẽ có những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn