Phân loại chân khoèo theo Diméglio
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Phân loại mức độ trầm trọng và độ cứng của chân khoèo mang tính quyết định trong việc tiên lượng điều trị cũng như đánh giá các phương pháp điều trị khác nhau, đặc biệt là đối với những bác sĩ chỉnh hình nhi chưa có nhiều kinh nghiệm trong điều trị chân khoèo. Mục tiêu: Đánh giá mức độ tin cậy của phân loại Diméglio. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 112 chân khoèo bẩm sinh ở 78 bệnh nhi được điều trị nắn chỉnh bằng tay và bó bột theo phương pháp Ponseti tại BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM từ tháng 2/2004-2/2007. Các trường hợp trên được lượng giá mức độ nặng trước và sau mỗi lần bó bột theo phân loại Diméglio. Kết quả: Theo phân loại Diméglio, nhẹ 10 TH (8,9%), vừa 59 TH (52,7%), nặng 40 TH (35,7%), rất nặng 3 TH (2,7%). Số chân khoèo có biến dạng vòm là 56/112 TH (50%). Số lần bó bột là từ 1-10 lần, phần lớn các chân khoèo có 4 lần bó bột (41,5%). Kết quả điều trị hoàn chỉnh ở 86 TH (76,8%), chấp nhận ở 20 TH (17,9%), mổ ở 6 TH (5,4%). Có sự liên quan giữa mức độ nặng với số lần bó bột (p<0,01) và kết quả điều trị (p<0,01). Có mối liên quan giữa biến dạng vòm và số lần bó bột (p<0,001) và kết quả bó bột (p=0,009). Kết luận: Mặc dù công trình này không đánh giá tính khách quan cũng như tính nhất quán của phân loại Diméglio nhưng đã cho thấy độ tin cậy của phân loại Diméglio để tiên lượng thời gian và kết quả điều trị bảo tồn chân khoèo.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn