Kết quả phun khí dung nguội thể tích cực nhỏ các hợp chất lân hữu cơ và Pyrethroid để chống ruồi nhà bên trong nhà ở thị trấn Sặt ( Tỉnh Hải Hưng )
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn