Các loài bọ chét (siphonaptera) ký sinh trên thú (mammalia) ở Việt Nam
Tóm tắt
Phân tích kết quả điều tra từ năm 1962-2000, trên khoảng 10.000 cá thể bọ chét được thu thập từ 5000 cá thể vật chủ trong 43 loài thú thuộc 7 bộ, phân bố ở 368 điểm tại 50 thành phố trong toàn quốc. Đã kiểm tra bọ chét trên 83 loài thú thuộc 11 bộ trong tổng số 240 loài (34,5%) thuộc 14 bộ thú của Việt Nam, kết quả cho thấy 43 loài thú (51,8%) nhiễm bọ chét, những loài thú này thuộc 7 bộ (Insectivora, Scadenta, Chiroptera, Carnivora, Artiodactyla, Rodentia và Lagomorpha). Tỷ lệ loài nhiễm bọ chét của bộ gặm nhấm (Rodentia) và bộ ngón chẵn (Artiodactyla) tương ứng 17,9% và 31,3%. 79 loài của bộ dơi (Chiroptera) được tìm thấy ở Việt Nam, tuy nhiên trong nghiên cứu này chỉ kiểm tra 2 loài thì cả 2 đều nhiễm bọ chét. Bọ chét không tìm thấy ở 4 bộ thú Dermoptera, Primates, Peissodactyla và Pholidota. Đã thu thập được 34 loài bọ chét ký sinh trên 7 bộ thú, bằng tổng số loài bọ chét đã được phát hiện ở Việt Nam, trong đó có 27 loài bọ chét ký sinh ở bộ phận gặm nhấm (Rodentia) chiếm tỉ lệ 79,4%. Điều đó cho thấy rằng gặm nhấm là nhóm vật chủ ưa thích nhất của bọ chét, tiếp đến là các thú thuộc bộ thú ăn sâu bọ (Insectivora) và bộ thú ăn thịt (Carnivora), 2 bộ này đều có 7 loài bọ chét ký sinh.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn