Sử dụng kỹ thuật sắc ký ái lực trong tinh chế sơ bộ urinasstatin
Tóm tắt
Một chất ức chế Trypsin có ở nước tiểu người, gọi tắt là UTI đã được tinh chế sơ bộ bằng quá trình của amonium sunfat 80%, sắc ký ái lực qua gel trypsin-cellulofine. Dung dịch thu hồi sau sắc ký ái lực có hoạt độ ức chế đặc hiệu tăng từ 0,8 lên 29,1 và tỷ lệ thu hồi là 20,8% đã chứng minh rằng việc tạo gel ái lực trypsin-cellulofine và sử dụng gel trong tinh chế chất ức chế trypsin đã thành công. Ngoài ra, điện di mao quản các mẫu nước tiểu, dịch trước và sau sắc ký ái lực đã củng cố kết quả trên.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn