Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ enzym cholinesterase huyết tương tỷ lệ methemoglobin và cân bằng acid-base ở thỏ nhiễm độc padan, basa và acephate
Tóm tắt
Ảnh hưởng của padan, bassa (carbamat) và acephate (phospho hữu cơ OP) trên hoạt độ enzym cholinesterase huyết tương (P.ChE), tỷ lệ methemoglobin (MetHb) và thăng bằng acid - base đã được nghiên cứu ở thỏ gây độc bằng đường uống. Kết quả: ở nhóm 1: hoạt độ enzym P.ChE giảm có ý nghĩa trong khi tỷ lệ MetHb tăng có ý nghĩa thống kê, ở thời điểm 2h và 4h, sau 24h hoạt độ ChE và tỷ lệ MetHb hồi phục hoàn toàn. Thỏ bị nhiễm kiềm hỗn hợp ở 2h, nhiễm kiềm hô hấp ở 4h. ở nhóm 2: hoạt độ P.ChE giảm có ý nghĩa và tỷ lệ MetHb tăng có ý nghĩa ở thời điểm 2h và 4h, sau 24h hoạt độ P.ChE và tỷ lệ MetHb trở lại gần như trước khi gây độc. Thỏ bị nhiễm kiềm hỗn hợp ở 2h, nhiễm kiềm hô hấp ở 4h. ở nhóm 3: hoạt độ P.ChE giảm có ý nghĩa và tỷ lệ MetHb tăng có ý nghĩa ở thời điểm 3h và 6h, nhưng sau 24h hoạt độ P.ChE và tỷ lệ MetHb không trở lại được như trước khi gây độc. Thỏ bị nhiễm kiềm hô hấp ở 3h, nhiễm toan chuyển hóa ở 6h.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn