Ảnh hưởng in vitro của methamidophos trên sự tiêu thụ O2, sự sản sinh CO2 và tỷ lệ methemoglobin của hồng cầu người
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của Methamidophos (MAP) trên sự tiêu thụ oxy sự sản sinh CO2 và tỷ lệ methemoglobin của hồng cầu người cho thấy: MAP ở nồng độ >100mM trong thời gian 3 giờ ở 37 độ C đã gây nên sự vỡ hồng cầu người một cách có ý nghĩa, MAP ở nồng độ từ 1-10mM đã làm tăng sự tiêu thụ O2 và sự sản sinh khí CO2 của hồng cầu người một cách có ý nghĩa. MAP ở nồng độ 1-10mM là tăng mức độ gây methemoglobin ở hồng cầu người một cách có ý nghĩa. Các kết quả thu được gợi ý rằng MAP là một chất oxy hoá.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn