ảnh hưởng của artesunate kết hợp với primaquine hoặc chloroquine trên sự ly giải hồng cầu in vitro và sự tiêu thụ oxy của hồng cầu người
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng của artesunate kết hợp với primaquine hoặc chloroquine trên sự ly giải hồng cầu và sự tiêu thụ oxy của hồng cầu người. Kết quả: artesunate làm tăng sự ly giải hồng cầu ở nồng độ từ 1nM trở lên. Sự ly giải hồng cầu tăng lên khi kết hợp artesunate với primaquine hoặc chloroquine. ở nồng độ từ 1 đến 10mM, artesunate đã làm tăng sự tiêu thụ oxy của hồng cầu một cách có ý nghĩa. Sự tiêu thụ oxy của hồng cầu tăng lên khi kết hợp artesunate với primaquine, trong khi quá trình này giảm đi khi kết hợp artesunate với chloroquine

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn