Khảo sát một số kỹ thuật điện di để phân tích protein niệu và lập bản đồ protein niệu
Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích 34 mẫu nước tiểu bằng 2 kỹ thuật điện di bản mỏng gradient gel polyacrylamide có SDS và kỹ thuật điện di trên agarose. Kết quả: hoàn chỉnh kỹ thuật tối ưu điện di phân tích protein nước tiểu trên bản mỏng gradient gel polyacrylamide có SDS. Khảo sát các loại dung dịch đệm, các loại gel polyacrylamide đồng gel và gradient gel, các cách hiện màu. Tác giả trình bày bản đồ các vùng protein niệu trên băng điện di. Dựa trên bản đồ các vùng protein niệu có thể phân loại thành 6 loại protein niệu. Trên cơ sở đó chỉ cần phân tích mẫu nước tiểu có thể phân loại được mẫu nước thử. So sánh giữa kỹ thuật nghiên cứu với kỹ thuật điện di trên agarose: dùng kỹ thuật điện di bản mỏng gradient gel polyacrylamide có SDS không cần thiết phải phân tích song song trên 2 mẫu máu và nước tiểu như điện di trên agarose vẫn nhận định được khả năng chọn lọc của cầu thận; dùng kỹ thuật bản mỏng gradient gel polyacrylamide tránh được sự bỏ sót việc phát hiện các protein niệu ống thận.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn