Ảnh hưởng của hóa chất trừ sâu phospho hữu cơ trên hệ thống enzym chống oxy hóa ở người và thỏ
Tóm tắt
Nghiên cứu 43 người (29 nam, 14 nữ) tuổi 27-45 làm việc từ 3-5 năm tại các phân xưởng sản xuất và đóng gói hoá chất trừ sâu (HCTS), nhóm chứng 30 người khoẻ mạnh (14 nam, 16 nữ) tuổi 27-45 không tiếp xúc HCTS. Kết quả: ảnh hưởng in vitro của methamidophos trên khả năng chống oxy hoá của hồng cầu người: methamidophos ở nồng độ lớn hơn hoặc bằng 100mM trong thời gian 3 giờ ở 37 độ C đã làm giảm rõ rệt sức bền hồng cầu và vỡ hồng cầu người; methamidophos ở nồng độ từ 1 đến 10 mM đã gây tăng có ý nghĩa sự tiêu thụ oxy, sự sản sinh CO2 và tỷ lệ MetHb hồng cầu người; khi tăng nồng độ methamidophos từ 5 đến 10 mM với thời gian ủ từ 1 đến 3 giờ, hoạt độ của các enzym SOD, GR hồng cầu người, nồng độ TAS và hoạt độ ChE huyết tương bị giảm một cách rõ rệt. Về ảnh hưởng in vivo của một liều cấp methamidophos trên khả năng chống oxy hoá ở thỏ: làm giảm hoạt độ SOD, GPx, GR hồng cầu, hoạt độ ChE và nồng độ TAS huyết tương, trong khi làm tăng nồng độ MDA huyết tương và tỷ lệ MetHb máu một cách có ý nghĩa từ giờ thứ 4 đến giờ thứ 24 sau thử nghiệm; liều bán cấp methamidophos làm giảm hoạt độ SOD, GR hồng cầu, hoạt độ ChE và nồng độ TAS huyết tương, trong khi làm tăng nồng độ MDA huyết tương và tăng hoạt độ Gpx hồng cầu ở thỏ từ ngày thứ 10 đến ngày 30 kể từ khi bị nhiễm độc. Về khả năng chống oxy hoá ở những công nhân sản xuất Phospho hữu cơ và vai trò của BELAF.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn