Ảnh hưởng của bữa ăn phụ giàu vitamin D2 đến nồng độ 25 - hydroxyvitamin D, hemoglobin và chỉ số nhân trắc trên trẻ em tại một số trường tiểu học ở Bắc Ninh
Tóm tắt
Đánh giá ảnh hưởng của bữa ăn phụ giảu vitamin D2, đến nồng độ 25-hydroxyvitamin D trên trẻ em tại một số trường tiểu học ở Bắc Ninh. Đánh giá ảnh hưởng của bữa ăn phụ giàu vitamin D2 đến nồng độ hemoglobin và chỉ số nhân trắc ở đối tượng nghiên cứu

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn