Đánh giá độc tính và tác dụng giải lo âu, chống trầm cảm của cao chiết ban di thực (Hypericum perforatum L.) trên động vật thực nghiệm
Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu với mục tiêu: 1. Đánh giá tác dụng giải lo âu, chống trầm cảm của cao chiết ban di thực trên chuột chịu stress do cô lập; 2. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của cao chiết ban di thực.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn