Phân loại alliin từ củ tỏi ở qui mô pilot
Tóm tắt
NC quy trình phân lập alliin ở quy mô pilot trên củ tỏi tươi đã được bóc vỏ vào tháng 2/2002. Kết quả: Alliinse có hoạt tính tối đa ở pH 5-8. Nó sẽ bị phá hủy nhanh chóng trong điều kiện pH bằng hay nhỏ hơn 3,5. Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của men alliinse là 33-37 độ C. Từ dịch ép củ tỏi tươi đã được bất hoạt men alliinse đã phân lập được alliin sạch với hiệu suất là 0,12% so với tỏi tươi. Dịch ép này được loại tinh bột và các chất cặn khác bằng cách lắng gạn. Dịch trong còn lại chứa đường, hỗn hợp amino acid và một số chất phân cực khác...Alliin phân lập được là tinh thể màu trắng.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn