Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 3 [3,5-dichlorosalicylamido] rhodanin
Tóm tắt
Clo hóa acid salicylic trong acid thu được acid 3,5-dichlorosalicylic. Ester hóa acid 3,5-dichlorosalicylic sau đó hydrazid hóa thu được 3,5-dichlorosalicyl hydrazid. Bằng phương pháp dithiocarbamat thu được 3-(3,5-dichlorosalicylamido) rhodanin. Ngưng tụ 3-(3,5-dichlorosalicylamido) rhodanin với phenylhydrazin cho 2-phenylhydrazon 3-(3,5-dicholorosalicylamido) rhodanin. Các sản phẩm được xác định cấu trúc, độ tinh kiết và các đặc tính hóa lý. Kết quả thử nghiệm tác dụng kháng nấm và kháng khuẩn cho thấy một số tác dụng mạnh trên vi khuẩn Gram (+) tác dụng yếu hay không có tác dụng trên vi khuẩn Grram (-) và vi nấm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn