So sánh phương pháp UV và phương pháp HPLC trong định lượng chế phẩm chứa hỗn hợp hai thành phần amoxicilin và acid clavulanic
Tóm tắt
Nghiên cứu so sánh phương pháp UV và phương pháp HPLC trong định lượng chế phẩm chứa hỗn hợp hai thành phần amoxicilin và acid clavulanic cho thấy: Có sự tương quan tuyến tính giữa nồng độ và độ hấp thu và giữa nồng độ với diện tích đỉnh. Cả hai phương pháp đều đạt độ chính xác và độ đúng ( RSD < 2%, độ lệch thực nghiệm B <2%) cho cả hai thành phần. Độ chính xác của 2 phương pháp khác nhau không có ý nghĩa cho cả 2 thành phần ( P = 0,382 cho amoxicilin và P = 0,449 cho acid clavulanic). Độ đúng của 2 phương pháp khác nhau không có ý nghĩa cho cả 2 thành phần ( P = 0,187 cho amoxicilin và P = 0,427 cho acid clavulanic). Hai phương pháp quang phổ tử ngoại và sắc ký lỏng hiệu năng cao đều có thể được áp dụng để định lượng amoxicilin và acid clavulanic trong chế phẩm cũng như trong phép thử độ hòa tan. Phương pháp quang phổ và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đều đơn giản, nhanh, nhạy.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn