Nghiên cứu ứng dụng tế bào khuyếch tán để khảo sát khả năng thấm qua da của dược chất từ TTS - Nitroglycerin
Tóm tắt
Các tác giả đã xây dựng được chỉ tiêu và cách xử lý da: Xây dựng phương pháp định lượng nitroglycerin bằng HPLC và định lượng được hàm lượng nitroglycerin toàn phần trong thuốc dán Discotrin 36mg, diện tích 13,3cm2. Thực hiện trên 6 mẫu và tính trung bình cộng với RSD = 0,47% từ đó suy ra chính xác lượng nitroglycerin chứa trong 1cm2 để làm cơ sở tính lượng nitroglycerin thấm qua da. Đánh giá được lượng nitroglycerin thấm qua da ở các nhiệt độ khác nhau (41oC, 37oC, 25oC), nhiệt độ tăng thì lượng thấm qua da của nitroglycerin tăng. Sự thấm qua da khác nhau ở từng loại động vật.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn