Nghiên cứu ảnh hưỏng của thuốc sốt rét phối hợp piperaquin dihdroartemisinin đến phản tìm thức ăn trong mê lộ của chuột nhắt trắng
Tóm tắt
Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp piperaquin dihdroartemisinin (PQP-DHA) đến phản xạ tìm thức ăn trong mê lộ của chuột nhắt trắng tại Viện Sốt rét – KST – CT Trung ương từ tháng 4-5/2006. Kết quả: ở liều 120mg/kg/ngày x 5 ngày, 1 đợt (liều tương ứng với liều dùng điều trị trên người) và 120mg/kg/ngày x 5 ngày, 2 đợt, thuốc phối hợp PQP-DHA có làm thay đổi số ngày học tập để hình thành phản xạ và thời gian chạy tới đích so với lô chứng, nhưng mức độ không đáng kể, các chỉ số nghiên cứu khác nhau không có ý nghĩa thống kê so với lô chứng. Ở liều 240mg/kg/ngày x 5 ngày, 1 đợt, thuốc phối hợp PQP-DHA làm tăng không có ý nghĩa thống kê số ngày học tập để hình thành phản xạ và tăng có ý nghĩa thống kê thời gian tới đích so với lô chứng. Thuốc PQP-DHA thể hiện tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương ở liều 240mg/kg/ngày x 5 ngày, 1 đợt.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn