Khảo sát tác dụng kháng khuẩn và chống viêm trên thực nghiệm của flavonoid chiết từ lá chè - camellia sinensis Lindl O.Kuntze
Tóm tắt
Khảo sát tác dụng kháng khuẩn và chống viêm trên thực nghiệm của flavonoid chiết từ lá chè - camellia sinensis lindl o. Kuntze cho thấy: Flavonoid toàn phần chè F.TC có tác dụng ức chế sự phát triển của 9 chủng vi khuẩn và nấm nghiên cứu: Staphylococcus aureus, Escherichia Coli, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Pseudomanas aeruginosa, Klebsiela pneumoniae, Bacillus subtilis, Candida stellaloides, Candida albi-cans. Trong đó tác dụng mạnh nhất thể hiện với cầu khuẩn gram (+) Staphylococcus aureus và tác dụng kháng nấm yếu nhất. Nồng độ ức chế tối thiểu của F.TC khác nhau đối với các chủng vi khuẩn khác nhau, cụ thể là với: Staphylococcus aureus và Salmonella typhi < ( 1/256 x 50 mg/ml). Esherichia coli, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiela pneumoniae = ( 1/256 x 50 mg/ml). Liều 1g/kg theo đường uống; 0,1g/kg đường tiêm dưới da, 0,1g/ml đường tiếp xúc trên da. Mức độ ức chế đường tiêm dưới da giá trị đạt 74,7%> đường ngoài ra có giá trị 58,9% > đường uống giá trị đạt 38,4%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn