Khảo sát hoạt tính bảo vệ gan của Lignan từ cây Phyllanthus Niruri L. trên mô hình gây độc tế bào gan bằng D-GaIN/TNF-alpha
Tóm tắt
Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của lignan từ cây phyllathus niruri L. trên mô hình gây độc tế bào gan bằng D-GaIN/TNF-anpha, cây trồng tại Tuy Hoà vào tháng 6 và thu hoạch vào 10/2000 . Các lignan chính có trong cây đều có hoạt tính bảo vệ gan trên mô hình D-GaIN/TNF-anpha, trong đó niranthin là hợp chất có hàm lượng thấp nhất nhưng lại có hoạt tính mạnh nhất.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn