Định lượng aspirin bằng phương pháp trung hoà và thuỷ phân
Tóm tắt
Tiến hành định lượng trực tiếp aspirin bằng phương pháp thủy phân sau khi trung hòa hết axit tự do (axit salixylic và axetic). Giai đoạn 1: trung hòa các axit bằng dung dịch NaOH 0,1N với chỉ thị phenolphtalein. Giai đoạn 2: dùng lượng kiềm dư thủy phân aspirin và sau đó trung hòa kiềm dư bằng dung dịch HCl 0,1N, số đương lượng gram NaOH tiêu tốn trong quá trình thủy phân bằng số đương lượng gram aspirin trong chế phẩm. Chú ý: trong quá trình trung hòa cần phải giữ nhiệt độ luôn luôn 10oC để tránh thủy phân aspirin.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn