Bộ chính trị ra nghị quyết 46-NQ/TW (ngày 23/02/2005) về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn