15 năm hoạt động của đơn vị kháng sinh
Tóm tắt
Tác giả đã tổng kết 15 năm hoạt động của Đơn vị nghiên cứu kháng sinh (KS) thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội. Về tiêu chuẩn hóa, Đơn vị đã tham gia xây dựng nhiều chuyên luận thuốc KS cho Dược điển Việt Nam. Về điều tra cơ bản, Đơn vị đã phân lập >4.000 nòi xạ khuẩn từ >400 mẫu đất ở nhiều vùng từ miềm Bắc tới miền Nam; một số nhỏ đã cho KS khả quan như DK1, DK5, DK47 và DK6. DK47 có thể là Streptomycos parvus hoặc Streptomyces chromogenus. DK6 được xác định là Streptomyces fradiae var.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn