Vai Trò Của Công Tác Phân Loại Trong Thời Kỳ Tin Học Hoá Hoạt Động Thư Viện

Ngày đăng: 24/04/2017

Thực trạng các cơ quan Thông tin - Thư viện (TT-TV) Việt Nam trong những năm gần đây (nhất là hệ thống TV đại học, Cao đẳng) đã nhận thức được vấn đề chuẩn hóa các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong hoạt động của mình là cấp thiết. Nên bản thân mỗi thư viện đã tự chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức hiện đại. Muốn sử dụng được tài nguyên của các cơ quan TT-TV trong nước cũng như trên thế giới và ngược lại, ngành thư viện Việt Nam bắt buộc phải tiến tới áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với quốc tế. 

Hoạt động Thư viện Khoa học xã hội VIệt Nam

Ngày đăng: 24/04/2017

Hệ thống các thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay gồm 29 thư viện các viện nghiên cứu chuyên ngành, 02 thư viện thuộc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan đứng đầu hệ thống thư viện.

Những ghi nhận trong công tác tin học hóa: Hoạt động thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng: 24/04/2017

Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ tin học được ứng dụng phổ biến vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm cải tiến sức lao động của con người, nâng cao hiệu quả công việc… Ngành thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng cũng vậy, tin học ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc bổ sung vốn tài liệu, thu thập, tuyên truyền, giới thiệu thông tin, tổ chức phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập, nghiên cứu, sản xuất,… của bạn đọc.

Tin học hóa thư viện trường học

Ngày đăng: 24/04/2017

Hiện nay, đứng trước những nhiệm vụ to lớn của công cuộc cải cách giáo dục, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặt biệt là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin - thư viện 

Vấn đề tin học hóa và phần mềm quản lý thư viện

Ngày đăng: 24/04/2017

Hệ thống thông tin là tập hợp các phần tử tác động qua lại lẫn nhau để tạo ra thông tin. Hệ thống thông tin tối thiểu bao gồm con người, quy trình, và dữ liệu. Con người theo quy trình để xử lý dữ liệu tạo ra thông tin. Tin học hóa hệ thống thông tin của thư viện nhằm tạo nên một hệ thống thông tin tự động hóa, trong đó máy tính và cán bộ thư viện hoạt động như là các đối tác, các công việc thủ công mà cán bộ thư viện phải làm được giao cho máy tính.