119 trường hợp tái tạo lại màng nhĩ kiểu underlay tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (1996-1997)
Tóm tắt
119 trường hợp viêm tai giữa mạn, không có biến chứng nội sọ được sử dụng cân cơ thái dương vá nhĩ kiểu underlay có hoặc không tái tạo chuỗi xương con tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM 1996-1997. Kết quả thấy sử dụng cân cơ thái dương trong tái tạo lại màng nhĩ kiểu underlay là kỹ thuật dễ thực hiện, kết quả thành công cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn