Một số vấn đề áp dụng ISO trong quản lý bệnh viện
Tóm tắt
Hiện nay, các bệnh viện đã quan tâm hơn đến khoa học quản lý bệnh viện. Một số bệnh viện đã áp dụng ISO trong quản lý bệnh viện, quản lý môi trường bệnh viện. Khảo sát ở một số bệnh viện cho thấy việc áp dụng ISO trong quản lý bệnh viện có một số thuận lợi chính như: áp dụng ISO trong quản lý bệnh viện làm cho người bệnh ngày càng hài lòng hơn, chất lượng bệnh viện tốt hơn; nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao đòi hỏi bệnh viện phải phát triển hiện đại hơn, quản lý bệnh viện phải tốt hơn và đòi hỏi phải có một phương thức quản lý bệnh viện khoa học hơn; có sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp; … Tuy nhiên, cùng với thuận lợi, việc áp dụng ISO trong quản lý bệnh viện gặp một số khó khăn, thách thức như công việc hết sức mới mẻ đối với hầu hết các lãnh đạo bệnh viện; sự quá tải bệnh viện, thiếu nguồn lực đã cản trở trực tiếp đến việc triển khai ISO; kinh phí còn cao so với khả năng của bệnh viện; … Qua thực tiễn đã khẳng định áp dụng ISO trong quản lý bệnh viện không những không phủ nhận mà còn giúp việc thực hiện tốt hơn quy chế bệnh viện và các quy định hiện nay về khám, chữa bệnh.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn