Đánh giá kiến thức về phòng chống ô nhiễm thực phẩm của người chế biến tại các bếp ăn tập thể trường mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Bình năm 2013
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn