Ðặc điểm lâm sàng rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt
Tóm tắt
Tiến cứu đặc điểm lâm sàng 55 bệnh nhân rối loạn loạn thần cấp (RLLTC) và nhất thời trong đó có 30 bệnh nhân RLLTC đa dạng không có các triệu chứng của TTPL thấy: tuổi khởi phát TB của RLLTC và nhất thời là 29,0±11,29; không có sự khác biệt giữa nam và nữ; tỷ lệ RLLTC và nhất thời có kết hợp với SCTL thấp 14,5%. Đối với bệnh nhân RLLTC đa dạng không có triệu chứng của TTPL thấy: thường khởi phát nhanh và đột ngột; thời gian kéo dài trung bình của bệnh ngắn, ngắn hơn có ý nghĩa so với RLLTC giống phân liệt. Tất cả các bệnh nhân đều có hoang tưởng, gặp nhiều nhất là hoang tưởng bị hại 90%; đa số bệnh nhân có từ 2 hoang tưởng trở lên 86,7%; các hoang tưởng thường xuất hiện nhất thời, không liên tục 86,7%; phần lớn bệnh nhân có hoang tưởng kết hợp với ảo giác 70%. Ảo giác thường gặp: ảo giác nhanh 70%; nội dung của ảo giác nhanh đa dạng, chủ yếu là ảo thanh xuất hiện không liên tục 66,7%; hay gặp ảo thanh xuất phát từ bên ngoài cơ thể 66,7%. Rối loạn cảm xúc hay gặp: lo âu 50%, hưng cảm và trầm cảm 46,7%, cảm xúc không ổn định 36,7%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn