Đặc điểm cấu trúc phân tử gen polymerase PB1 chủng DkNA72 và DkNA114 thuộc phân dòng phúc kiến của virus cúm A/H5N1 phân lập tại Việt Nam
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn