Nghiên cứu dịch tễ học động kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, điều trị bệnh nhân tại thành phố Hà Nội
Tóm tắt
Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc và thực trạng quản lý động kinh ở hai xã/phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2003 cho thấy: Tỷ lệ hiện mắc động kinh ở nong thôn và thành thị là 5,4‰. Tỷ lệ hiện mắc ở nông thôn cao hơn 1,8 lần so với thành thị. Tỷ lệ hiện mắc không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Nhóm tuổi từ 11 đến 20 tuổi có tỷ lệ mắc động kinh cao nhất. Tuổi có tỷ lệ khởi phát động kinh cao nhất là từ dưới 10 tuổi (21,8‰). Chỉ 48,3% bệnh nhân động kinh trong nhóm nghiên cứu được điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân động kinh ở thành thị được điều trị cao hơn nông thôn. Để cải thiện chất lượng quản lý và điều trị bệnh nhân tại cộng đồng cần tuyên truyền giáo dục qua thông tin đại chúng về động kinh để người bệnh hiểu chủ động đến khám và điều trị

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn